วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบ

แบบทดสอบการร้อยแหวนลูกปัด

ข้อ 1. เส้นเอ็นที่ใช้ในการร้อย เบอร์ อะไร
       ก. เบอร์ 50
       ข. เบอร์ 40
       ค. เบอร์ 30
       ง. เบอร์ 20

ข้อ 2. ลูกปัดขนาด 2  มิลเป็นลูกขนาดใด
      ก. ขนาดเล็ก
      ข. ขนาดกลาง
      ค. ขนาดใหญ่
      ง. ขนาดมาตราฐาน

ข้อ 3. ประโยคที่ว่า "เป็นอาชีพที่ใช้เวลานอกหรือเวลาว่างจากงานประจำ" หมายถึงอาชีพใด
      ก. อาชีพสุจริต
      ข. อาชีพเสริม
      ค. อาชีพหลัก
      ง. อาชีพบริการ

ข้อ 4. จากขั้นตอนการทำในตำแหน่งที่ 7 ปลายเส้นเอ็นทั้งสองข้างสอดลูกปัดเอาข้างละ 1 เม็ด และสวนกันอีก 1 เม็ด จะกลายเป็นลูกปัดตำแหน่งที่เท่าไร
     ก. ตำแหน่งที่ 3
     ข. ตำแหน่งที่ 5
     ค. ตำแหน่งที่ 10
     ง. ตำแหน่งที่  9

ข้อ 5. ข้อใดเป็นอาชีพเสริม
     ก. แดงเปิดร้านขายอาหารตามสั่งหน้าบ้านตนเอง
     ข. เขียวเป็นลูกจ้างเสริฟข้าวมันไก่หน้าปากซอย
     ค. เหลืองขับวินมอเตอร์ไซค์หลังเลิกงานประจำ
     ง. ฟ้าเป็นพนักงานตอนรับธนาคาร


แบบฝึกหัด


ใบงาน

ให้นักเรียนบอกรายละเอียดตั้งต่อไปนี้ อย่างพอสังเขป 

อุปกรณ์
   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการทำ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

อุปสรรคในการทำงาน

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วิธีแก้ไข

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

อาชีพเสริม การร้อยแหวนลูกปัดสร้างงาน สร้างรายได้

ความหมายและความสำคัญของอาชีพ
       อาชีพ (Occupation) หมายถึง การทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้เป็นงานที่ สุจริต ไม่ผิดศิลธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

ความสำคัญของอาชีพ
       การมีอาชีพ เป็นสิ่งที่สำคัญในวิถีชีวิตและการดำรงชีพในปัจจุบัน    เพราะอาชีพเป็นการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว    อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคและที่สำคัญคือ อาชีพมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติความสำคัญของอาชีพจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน
ส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

ประเภทของอาชีพ

1. อาชีพอิสระ   หมายีถงอาชพที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการ  ได้แก่
                  อาชีพผู้ผลิต  เป็นการสร้างผลผลิตขึ้นจำหน่ายเอง เช่น ผลผลิตทางด้านการเกษตร ผลผลติด้านอาหาร ผลผลิตงานบ้าน งานประดษฐิ์ ผลผลิตงานศิลปหัตถกรรม ฯลฯ
                 อาชีพผู้บริการ   ได้แก่   อาชีพที่อำนวยความสะดวกสบาย หรือสร้างความบันเทิงแก่ ผู้บริโภค คือบริการทางการเงิน   การบริการอันเป็นสาธารณะ ธุรกิจการโรงแรม บริการนำเที่ยว  เป้นต้น

2. อาชีพรับจัาง  หมายถึงอาชึพที่ทำงานภายใต้การว่าจ่้างจากผู้จ้างงาน หรือทำงานภายใต้ระบบงานที่ต้นสังกัด เช่น  ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานร้านค้าต่างๆ ช่างระดับต่างๆ เป้นต้น้
                อาชีพหลัก   เป็นอาชีพที่ใช่ีเวลาส่วนใหญ่ในการประกอบการ
                อาชีพรองหรืออาชีพเสริม    เป็นอาชีพที่ใช้เวลานอกเวลางานปกติของอาชีพหลัก


วันนี้อาจารย์จะสอนการร้อยแหวนลูกปัด
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการสอนระยะยาว
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี (แผนกมัธยมฯ)
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
รหัสวิชา ง 21102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับชั้น1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต  (1 คาบ/สัปดาห์)      ชื่อครูผู้สอน  อ.อุษา  โตรื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาความหมายความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  อธิบายวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน  การจัดการงานบ้าน  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์  และแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคต วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์  และเหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และสังคม  ลงมือผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน  และแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
                เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) / ผลการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม)
มาตรฐาน ง 1.1 การดำรงชีวิตและครอบครัว                     
        1. เข้าใจความหมายความสำคัญประโยชน์หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงาน การจัดการสามารถทำงานและประเมินผลการทำงาน
        2. เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน
        3. สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆในการทำงาน
        4. ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน
มาตรฐาน ง 2.1 การอาชีพ
       1.  มีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทำงานอย่างมีคุณภาพ
       2.  เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต
       3.  รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต
                                                                         
 แผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ / วันที่
หัวข้อเรื่องที่สอน*
จำนวนคาบ*
หมายเหตุ
1
29ต.ค.- 2 พ.ย. 55
ปฐมนิเทศพร้อมชี้แจงประมวลรายวิชา Course Syllabus จำนวน 1 คาบ   ภาคเรียนที่ 2
1

2
5 พ.ย.-9 พ.ย. 55
หน่วยที่  1 แต่งห้องให้สวย
-  รู้จักห้องต่างๆ
-  รูปแบบการจัดและตกแต่งภายในบ้าน
1

3
12พ.ย. - 16พ.ย. 55
หน่วยที่ 1 แต่งห้องให้สวย 
-  การจัดและตกแต่งห้องต่างๆ
-  การดูแลรักษาบ้าน
1

มอบหมายภาระงาน
 (กลุ่ม)
เก็บ 5 คะแนน
4
19 พ.ย. – 23พ.ย.55
หน่วยที่ 1 แต่งห้องให้สวย 
-  ทดสอบความรู้
1
ทดสอบย่อย ครั้งที่ 1
20 ข้อ เก็บ 10 คะแนน
5
26 พ.ย. – 30 พ.ย55
หน่วยที่ 2 จัดสวนในภาชนะ
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสวนในภาชนะ
-  การจัดสวนแก้ว
1

6
3 ธ.ค. – 7 ธ.ค.55
หน่วยที่ 2 จัดสวนในภาชนะ 
-  การจัดสวนขวด
-  การจัดสวนถาด
1

7
10 ธ.ค. – 14 ธ.ค.55
หน่วยที่ 2 จัดสวนในภาชนะ 
-  ทดสอบความรู้
1
ทดสอบย่อย ครั้งที่ 2
20 ข้อ เก็บ 10 คะแนน
8
17 ธ.ค. –21 ธ.ค.55
หน่วยที่ 3 ประดิษฐ์ไว้ใช้ประโยชน์
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้
-  การออกแบบสิ่งประดิษฐ์

1

9
24 ธ.ค. – 28 ธ.ค.55
หน่วยที่ 3 ประดิษฐ์ไว้ใช้ประโยชน์  
-  ทำการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลืองใช้
1
มอบหมายชิ้นงาน
(กลุ่ม)
เก็บ 10 คะแนน
10
31 ธ.ค. – 4 ม.ค.56
เตรียมสอบกลางภาค
พร้อมเคลียร์งานเก่าส่ง
1
หมด
เขตส่งงาน / สอบย่อย
บทที่ 1- 3 ทุกชนิด
11
7 ม.ค. – 11 ม.ค.56
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
1
20 ข้อ เก็บ 10 คะแนน
12
14 ม.ค. – 18 ม.ค.56
หน่วยที่ 4 ซ่อมได้นาน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน
1

13
21 ม.ค. – 25 ม.ค.56
หน่วยที่ 4 ซ่อมได้นาน (ต่อ)
- ทำกิจกรรมซ่อมแซม
(เย็บชายผ้า)
1
มอบหมายชิ้นงาน
(เดี่ยว)
เก็บ  5  คะแนน
14
28 ม.ค. – 1 ก.พ.56
หน่วยที่ 4 ซ่อมได้นาน (ต่อ)
- การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1

15
4 ก.พ. – 8 ก.พ.56
หน่วยที่ 4 ซ่อมได้นาน (ต่อ)
- ทดสอบความรู้
1
ทดสอบย่อย ครั้งที่ 3
20 ข้อ เก็บ 10 คะแนน
16
11 ก.พ. – 15 ก.พ.56
หน่วยที่ 5 สร้างงาน สร้างรายได้
- การเลือกอาชีพ
- การสร้างอาชีพ
1

17
18 ก.พ. – 22 ก.พ.56
หน่วยที่ 5 สร้างงาน สร้างรายได้ 
- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต
1

18
25 ก.พ. – 1 มี.ค.56
หน่วยที่ 5 สร้างงาน สร้างรายได้ - เรียนรู้อาชีพ จากการทำแหวนร้อยลูกปัด
1
มอบหมายชิ้นงาน
(เดี่ยว)
เก็บ 10 คะแนน
19
4 มี.ค. – 8 มี.ค.56
เตรียมสอบกลางภาค
พร้อมเคลียร์งานเก่าส่ง
1
หมด
เขตส่งงาน / สอบย่อย
บทที่ 4- 5 ทุกชนิด
20
11 มี.ค. – 15 มี.ค.56

สอบปลายภาคเรียนที่ 2
1
40 ข้อ เก็บ 20 คะแนน


หมายเหตุลำดับของหัวข้อเรื่องที่สอนและจำนวนคาบที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                  **** สอบo-net  วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

วิธีการจัดการเรียนรู้
            1. กระบวนการคิด คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้
            2. กระบวนการกลุ่ม
            3. กระบวนการลงมือปฎิบัติจริง
            4. การบวนการนำไปประยุกต์ใช้
            5. กระบวนการสังเกต

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
            1. เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้, แบบฝึกหัด, แนวข้อสอบ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
            2. สื่อภาพและเสียง
            3. ห้องสมุดของโรงเรียน และห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
            4. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
        5. แหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น บ้าน ร้านค้า สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์

การวัดและประเมินผล
                สัดส่วนการประเมินผลระหว่างภาค : การประเมินผลปลายภาค  เท่ากับ  80 : 20

                การวัดผลการเรียน
1. การประเมินผลระหว่างภาค
                ชิ้นงานและภาระงาน                                     30  คะแนน
                การบ้านและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน          10  คะแนน
                การทดสอบย่อยในชั้นเรียน                             30  คะแนน
                การสอบกลางภาค                                          10  คะแนน
                                                                           รวม      80  คะแนน
2. การประเมินผลปลายภาค
                                          การสอบปลายภาค                                        20  คะแนน
                                                                                                   รวม      20  คะแนน

 ชิ้นงานและภาระงานที่มอบหมาย (ลักษณะงานและกำหนดส่งงาน)
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
งาน
กำหนดส่งงาน
ภายใน
เดี่ยว
คู่
กลุ่ม
1. แผนผังห้องนอน
5


/
23พ.ย.55
2. ประดิษฐ์ของใช้จากกล่องนม
10


/
4 ม.ค.56
3. เย็บตะเข็บชายผ้า
5
/


1 ก.พ.56
4. แหวนลูกปัดหลากสีสัน
10
/


8 มี.ค.56

หมายเหตุ* กำหนดส่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                ** ชิ้นงานและภาระงานที่ส่งช้ากว่ากำหนดอาจมีการหักคะแนนบางส่วนตามความเหมาะสม

 หนังสือประกอบการค้นคว้า
1. หนังสือ “การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2”  ของ อรุณี ลิมศิริ
2. หนังสือ “ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย”                              ของ นวลแข ปาลิวนิช
3. หนังสือ “วิธีการประดิษฐ์สิ่งของ”                                   ของ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์
4. ข้อสอบ เรื่อง แต่งห้องให้สวย         
สอบวันที่  21 พ.ย.55  (ม.1/1 และ ม.1/2)  23 พ.ย.55 (ม.1/3)
5. ข้อสอบ เรื่อง จัดสวนในภาชนะ     
สอบวันที่  12 ธ.ค.55  (ม.1/1 และ ม.1/2)  14 ธ.ค.55 (ม.1/3)
6. ข้อสอบ เรื่อง ซ่อมได้นาน                
สอบวันที่  6 ก.พ.56   (ม.1/1 และ ม.1/2)   8 ก.พ.56  (ม.1/3)
   (ลงชื่อ)                                                              (ลงชื่อ)
                  (................................................)                        (…………….......................................)                   
                               ครูผู้สอน                                                             หัวหน้าแผนกมัธยม